loader

operations

1000 сонсохоор 1 удаа үз.

our-team

blogs

cooperations

Хамтран ажиллаж буй Японы боловсролын байгууллага

studies

study-content

-Хичээлийн судалгаанд суурилсан багшлах арга зүйн хөгжил, хичээлийн судалгаа нь аргазүйгээ сайжруулах хэрэгсэл болох талаар нэгдсэн ойлголттой болох -Хичээл заах/ажиглах, арга зүйгээ сайжруулах хэлэлцүүлгийг хэрхэн зохион байгуулахад суралцах, хичээлийн судалгааны менежментийг ойлгох -Суралцахуйд суурилсан багшлах аргыг ашиглан хичээлээ хэрхэн бэлдэхэд суралцах -Хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлэхэд БСГ, сургуулийн удирдлага, багшийн үүрэг, оролцоог ойлгох -Аймаг, сургуулийн түвшинд багшлах арга зүйг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах

partners